مسئول هسته: 

دکتر جعفر بوالهری Bolhari.j@iums.ac.ir

رزومه

 

دستیار :

دکتر شهربانو قهاری

Ghahhari.sh@iums.ac.ir

 رزومه

 

اعضاء هسته:

دکتر سيد كاظم ملكوتي

 

دكتر طباطبايي راد

 

سميرا معصوميان

 

هاجر پهلواني

 

خانم زماني

 

 

 عیسی کریمی

 
   پوراندخت صفوی همامی