مسئول هسته: 

دكتر محمد باقر صابري زفرقندي Saberi.mb@iums.ac.ir

رزومه

 

دستیار :

دکتر رضا آرزومندان

رزومه

 

اعضاء هسته:

آقای دکتر جعفر بوالهري

 

 

 

آقای دکتر ملکوتی

 

 

 

دكتر فهيمه فتحعلي لواساني

 

 

 

دکتر مهدي  امینی