مسئول هسته: 

دكتر محمدرضا پيرمرادي Pirmoradi.mr@iums.ac.ir

رزومه

ابلاغ

 

دستیار :

دکتر علي اصغر اصغر نژاد فريد Asgharnejadfarid.as@iums.ac.ir

رزومه

 

اعضاء هسته:

خانم فرشادنیا   

 

 

 

آقای طالب طاهری

 

 

 

خانم وحیدی مدرلو

 

 

 

خانم زهرا خرمی

 

 

 

خانم میترا پرچمی

 

 

 

آقای هومن یغمایی