مسئول هسته: 

دكتر محمود دهقاني Dehghani.m@iums.ac.ir

رزومه

 

 

دستیار :

مهرداد كاظم زاده عطوفي

رزومه

 

 

اعضاء هسته:

دکتر محمد باقر صابری زفرقندی

 

 

 

دکتر محمد كاظم عاطف وحید

 

 

 

 

محمد شمس مهرآبادی

 

 

 

 

دکتر شهربانو قهاری

 

 

 

 

حمید فرزادی

 

 

 

 

ندا عبدالله رضایی

 

 

 

 

سميرا معصوميان