مسئول هسته: 

دکتر سيد كاظم ملكوتي Malakouti.k@iums.ac.ir

رزومه

ابلاغ

 

دستیار :

دکتر بهروز قنبري

رزومه

 

اعضاء هسته:

دكتر احمد حاجبي

 

 

 

دكتر مرضيه نجومي

 

 

 

دكتر عاطفه قنبري

 

 

 

سميرا معصوميان