معرفی اعضا:

سرپرست کمیته: دکتر نادره معماریان

متخصص پزشکی اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری

کارشناس مسئول کمیته:محمد شمس مهرآبادی

کارشناس ارشد روانشناسی

دبیرکمیته: سمیرا معصومیان

دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی بالینی

 

نایب دبیر کمیته: ندا واحد دانشجوی ارشد بهداشت روان

 

اعضای اصلی:

§        افسانه آرمانی

§        سوسن قهرمانی

§        مریم مظاهری

§        مریم صدیق پور