فعالیت های کمیته ی تحقیقات دانشجویی دانشکده ی علوم رفتار و سلامت روان عبارتند از:


1.     تشکیل زیر گروه هایی در کمیته تحقیقات دانشکده با عنوان اختلالات خلقی ، اختلالات کودک، اختلالات شخصیت و بهداشت روان و...

2.     جلسات کمیته دانشکده با حضور سرپرست کمیته، خانم دکتر معماریان و دبیر کمیته و نماینده شورای مرکزی و اعضای اصلی هر دوشنبه در دفتر کمیته برگزار می شود.

3.     شرکت در کنگره تروما که درتاریخ17/11/95روز چهارشنبه در دانشگاه علوم پزشکی ارتش برگزار شد، دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان ، خانم سمیرا معصومیان به عنوان داور مقالات سخنرانی و خانم ندا واحد، نائب دبیر و نماینده شورای مرکزی کمیته ی تحقیقات دانشجویی دانشکده  به عنوان نماینده اجرایی در این کنگره حضور داشتند.

4.     کارگاه خانم لیلا محمدی با عنوان فرمول بندی روانپویشی در تاریخ 1/12/95 برگزار شد و ادامه این کارگاه روز دوشنبه 16/12/95 در دانشکده برگزار خواهد شد.

5.     تشکیل جلسه ی شورای پژوهشی مرکز هماهنگی در دانشگاه علوم پزشکی ایران برای بررسی طرح های پژوهشی کمیته ها در روز شنبه 26 فروردین در دانشگاه تشکیل شد که سرپرست کمیته ی تحقیقات دانشجویی دانشکده ی علوم رفتار و سلامت روان و دبیر کمیته خانم سمیرا معصومیان در این جلسه حاضر بودند و 18 طرح تایید شده در دانشکده را در این جلسه عنوان کردند.

 طرح های ارائه شده به کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم رفتار و سلامت روان در رنک اول 96

Ø      بررسی نقش ویژگی ویژگی های ناسازگارانه شخصیت بر میزان گرایش به مصرف مواد

Ø      بررسی نقش پیش بین سلامت معنوی در سلامت عمومی و سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران سال تحصیلی 95-96

Ø      ارزیابی محتوای اطلاعات آنلاین فارسی زبان مرتبط با حوزه ی سوء مصرف مواد مخدر: وب سایت ها و سرویس اشتراک ویدئو آپارات

Ø      مقایسه فراوانی الگوی مصرف مواد دربیماران مبتلا به اختلال دوقطبی و بیماران مبتلا به اختلال شخصیت-مرزی

Ø      بررسی همبستگی صفات و اختلالات شخصیت و میزان ادراک درد گزارش شده

Ø      تاثیر درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

Ø      بررسی رابطه سلامت جنسی و سلامت معنوی در زنان مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی روانشناسی و روانپزشکی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان در سال 96

Ø      بررسی نقش و ویژگیهای شخصیتی و مشکلات تنظیم هیجان وسلامت روان درمیزان گرایش به جراحی زیبایی

Ø      بررسی میان سلامت معنوی و عزت نفس در نقش واسطه ای تاب آوری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران

Ø      اثربخشی درمان گروهی هنری برعلایم منفی و واقعیت آزمایی و روابط بیماران اسکیزوفرن درمرکز روزانه احیاء

Ø      رابطه ی بین سبک مقابله ای، سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت و سیستم بازداری فعال سازی رفتاری با رشد پس از سانحه در مبتلایان سرطان سینه شهر تهران

Ø      ارزیابی مشکلات رفتاری در کودکان کاشت حلزون

Ø      اثرگذاری روابط ابژه و مکانیسم های دفاعی بر رشد پس از سانحه و ترس از تصویر بدنی در زنان نجات یافته از سرطان سینه شهر تهران

Ø      مقایسه ذهنیت های طرحواره ای و رویدادهای آسیب زای زندگی بین بیماران وسواسی با محتوای مذهبی و افراد مذهبی فاقد اختلال بالینی

Ø      بررسی نقش مشکلات روانشناختی والدین روی اثربخشی بازی درمانی بر اختلال رفتاری کودکان

Ø      بررسی اثربخشی آموزش مهارت¬های معنوی برکاهش اعتیادپذیری، آشفتگی هیجانی واسترس تحصیلی دانشجویان

Ø      رابطه بین مکانیزم دفاعی و سطح تحول ایگو با عود در مردان معتاد به مواد افیونی شهر تهران

Ø      اثربخشی رویکرد چند وجهی اسلامی برعقاید وسوسه انگیز راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی و بهزیستی فردی مصرف کنندگان مواد افیونی