كارگاه‌هاي سال 1394 دانشكده علوم رفتاري و سلامت روان

 

نام كارگاه

مدرس

زمان برگزاري

مكان برگزاري

طراحي، اجرا و نگارش مطالعات مرور ساختارمند و متاآناليز ويژه اعضاء هيئت علمي

دكتر عباس كشتكار

30-29 دي و 18-17 بهمن

تالار انديشه دانشكده علوم رفتاري

مديريت پروژه ويژه اعضاء هيئت علمي

دكتر محمود بابايي

19 دي

تالار انديشه دانشكده علوم رفتاري

روش تحقیق و تحلیل آماری (SPSS) – سطح متوسط ويژه اعضاء هيئت علمي

دكتر عباس متوليان

21-20 بهمن  و 4 اسفند

تالار انديشه دانشكده علوم رفتاري

كارگاه علم سنجي ويژه اعضاء هيئت علمي و پرسنل

دكتر ليلا قاليچي

12 بهمن

تالار انديشه دانشكده علوم رفتاري

كارگاه اكسل مقدماتي ويژه پرسنل

دكتر مسعود احمدزاد اصل

11 بهمن

سايت كتابخانه دانشكده

كارگاه Microsoft Visio 2013

مهندس غلامرضا بابايي

9 اسفند

سايت كتابخانه دانشكده