برنامه دانشجویان Ph.D گروه 18 (ترم دوم)

روانشناسی بالینی 

          نیمسال اول سال 95-94

 

ردیف

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

گروه

روزهای هفته

محل تشكيل كلاس

روز امتحان

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

محل تشکیل

 

 

 

 

 

 

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

 

 

 

 

1

5210025

آسيب شناسي رواني تحولي 2

دكتر بيرشك

نيمه اول

دكتر لواساني

نيمه دوم

2

نظري

1

7/5-9/5

دكتربيرشك

 

درمانگاه

سخنراني و ژورنال

15-13

 

كلاس 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

5210017

ارزيابي و تشخيص 1

دكتر نصر

نيمه اول

دكتر غرايي

نيمه دوم

2

ع+ن

1

 

 

7/5-9/5

دكتر غرايي

7/5-9/5

دكتر نصر

كلاس 1

 

 

 

 

4

5210026

روشهاي و طرح‌هاي پژوهشي پيشرفته

دكتر اصغر نژاد

نيمه اول

دكتر عاشوري

نيمه دوم

2

ع+ن

1

12-10

دكتر عاشوري

 

 

7/5-9/5

دكتر اصغرنژاد

 

كلاس 1

 

 

 

 

5

5210016

آمار پيشرفته در روانشناسي باليني

دكتر حسيني

نيمه اول

 

1

1

 

 

 

12-10

 

كلاس 1

 

 

 

 

6

501120000

سيستم‌هاي اطلاع رساني پزشكي

دكتر نعمتي

1

ع+ن

 

15-13

 

 

 

 

كتابخانه

 

 

 

 

                                     

* شروع نيمه دوم ترم از روز شنبه 23 آبان ماه

برنامه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه 28 (ترم سوم)

روانشناسی بالینی

نیمسال اول سال 95-94

 

ردیف

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

گروه

روزهای هفته

محل تشكيل كلاس

روز امتحان

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

محل تشكيل

 

 

 

 

 

 

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

 

 

 

 

 

1

5560017

ارزيابي باليني دو

دكتر عاطف‌وحيد

نيمه اول

دكتر پيرمرادي

نيمه دوم

2

ن+ع

1

 

درمانگاه

سخنراني و ژورنال

7/5-9/5

دكتر وحيد

12-10

دكتر پيرمرادي

 

 

كلاس 3

 

 

 

 

 

2

5560019

گروه درماني  خانواده درماني

دكتر عبادي زارع

نيمه اول

دكتر عاقبتي

نيمه دوم

2

ن+ع

1

 

15-13

دكتر عبادي زارع

15-13

دكتر عاقبتي

 

كلاس 3

 

 

 

 

 

3

5560013

كارورزي باليني

دكتر لواساني

دكتر عاشوري

دكتر عاقبتي

دكتر دهقاني

4

كارورزي

1

 

 

 

 

هماهنگي با استاد

 

 

4

5560005

بهداشت روان

دكتر اصغر نژاد

نيمه دوم

1

نظري

1

 

 

 

7/5-9/5

 

كلاس 3

 

 

 

 

                                   

* شروع نيمه دوم ترم از روز شنبه 23 آبان ماه

                                                     برنامه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه 29 (ترم اول)

روانشناسی بالینی

نیمسال اول سال 95-94

ردیف

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

گروه

روزهای هفته

محل تشكيل كلاس

روز امتحان

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

محل تشکیل

 

 

 

 

 

 

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

 

 

 

 

1

5560014

نوروسایکولوژی

دكتر پيرمرادي

نيمه اول

1

نظري

1

 

درمانگاه

سخنراني و ژورنال

12-10

 

كلاس 2

 

 

 

انستيتو

2

5560018

اصول اخلاق حرفه‌اي در روانشناسي باليني

دكتر عاشوري

نيمه دوم

1

نظري

1

 

7/5-9-5

نيمه دوم

 

كلاس 2

 

 

 

انستيتو

3

5560003

روش‌ها و طرح‌هاي پژوهشي پيشرفته

دكتر عاشوري

نيمه اول

دكتر عبادي زارع

نيمه دوم

1+1

ن+ع

 

1

 

15-13

دكترعبادي‌زارع

 

12-10

دكترعاشوري

كلاس 2

 

 

 

انستيتو

4

5560015

آسیب شناسی پیشرفته

دكتر عاقبتي

نيمه اول

دكتر لواساني

نيمه دوم

2

نظري

1

 

 

7/5-9/5

دكتر عاقبتي

15-13

دكتر لواساني

كلاس 2

 

 

 

انستيتو

5

5560001

آمار پيشرفته در روانشناسي باليني

دكتر حسيني

نيمه اول

1

نظري

1

 

 

 

15-13

 

 

كلاس 2

 

 

 

انستيتو

6

5560006

نظريه‌هاي معاصر شخصيت و روان درماني

دكتر دهقاني

نيمه اول

دكتر رمضاني

نيمه دوم

2

نظري

 

1

 

 

 

 

7/5-9/5

كلاس 2

 

 

 

انستيتو

7

501120000

سيستم‌هاي اطلاع رساني

دكتر نعمتي

نيمه دوم

1

ن+ع

6

 

 

15-13

 

 

 

كتابخانه

 

 

 

 


برنامه دانشجویان Ph.D گروه 17 (ترم چهارم)

روانشناسی بالینی

نیمسال اول سال 95-94

ردیف

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

گروه

روزهای هفته

محل تشكيل كلاس

روز امتحان

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

محل تشکیل

 

 

 

 

 

 

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

 

 

 

 

1

5210022

درمان شناختي رفتاري 2

دكتر اصغر نژاد

نيمه اول

دكتر غرايي

نيمه دوم

2

عملي

1

7/5-11/5

درمانگاه

سخنراني و ژورنال

 

 

كلاس 4

 

 

 

 

2

5210023

زوج درماني

دكتر بيرشك

نيمه اول

دكتر دهقاني

نيمه دوم

1+1

ن+ع

1

 

7/5-9/5

 

كلاس4

 

 

 

 

3

502355110

كاربرد روان درماني فردي

دكتر اصغرنژاد

دكتر رمضاني

دكتر غرايي

دكتر دهقاني

دكتر لواساني

2

عملي

1

 

 

 

 

كلاس 4

 

 

 

 

4

5210015

اصول اخلاقي و قوانين حرفه‌اي درروانشناسي‌باليني

دكتر عاطف وحيد

1

نظري

1

 

 

15-13

نيمه دوم

 

كلاس4

 

 

 

 

 

* شروع نيمه دوم ترم از روز شنبه 23 آبان ماه