برخي از طرحهاي منتخب سالهاي اخير انستيتو روانپزشكي تهران - دانشكده علوم رفتاري و سلامت روان

 

شماره

عنوان طرح

مجري طرح

1.

بررسي سير و پيامدهاي اختلال دو قطبي نوع يك در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان روانپزشكي ايران

دكتر امير شعباني

2.

بررسي شيوع افكار و اقدام به خودكشي در جميعت عمومي شهر كرج

دكتر جعفر بوالهري

3.

بررسي نقش مداخلات دارويي و روان شناختي در كاهش مخاطرات ناشي از مصرف مواد مخدر و بهبود وضعيت رواني زندانيان معتاد

دكتر سيد اكبر بيان زاده

4.

بررسي ويژگي‏هاي روان شناختي كودكان خياباني شهر تهران 1383

دكترحميدرضا احمدخانيها

5.

تهيه و تنظيم پيشنويس قانون بهداشت روان در جمهوري اسلامي ايران

دكتر مهدي نصر اصفهاني

6.

تأثير آموزش به كاركنان خدمات بهداشتي اوليه ـ شبكه شهرستان در ارائه خدمت به بيماران مصروع بروجن، 1384

دكتر زهرا يداللهي و دكتر جعفر بوالهري

7.

مطالعه مقايسه‏اي پيامدها و عملي بودن درمان نگهدارنده با متادون در مطب‏هاي خصوصي پزشكان عمومي و كلينيك‏هاي دولتي در معتادان تزريقي

دكتر مهرداد افتخار

8.

مقايسه استفاده از كارشناسان بهداشت روان و خانواده مصرفكنندگان خدمات بيماران در پيگيري درمان توانبخشي بيماران و مبتلایان به اسکیزوفرنی

دكتر سيد كاظم ملكوتي

9.

بررسي ميزان سلامت روان و حمايت اجتماعي زنانقرباني خشونت و مقايسه آن با گروه كنترل

دكتر ليلي پناغي

10.

ارزشيابي برنامه ادغام بهداشت روان در نظام مراقبتهاي بهداشتي اوليه شهرستان سنندج سال1382

فريبا طيري

11.

بررسي وضعيت سلامت روان و كيفيت خواب رانندگان در تصادفات منجر به جرح و فوت جادهاي استان تهران

دكتر سيد مهدي حسنزاده

12.

انجام پروژه ايجاد بانك ژنتيك براي پژوهشهاي روانشناسي و روانپزشكي

دكتر محمد قديري وصفي

13.

بررسي پايايي و روايي نسخه فارسي مقياس تشخيص اختلالات طيف دو قطبي

BSDS

دكتر امير شعباني

14.

تهيه بانك ابزارهاي روانشناختي

دكتر سيد وحيد شريعت

15.

بررسي رفتار

HIV و عوامل خطرساز در مرداني كه با مردان ديگر ارتباط جنسي دارند– بيولوژيك وضعيت

دكتر مهرداد افتخار

16.

اثر خدمات پس از ترخيص از بيمارستان توسط كارشناس بهداشت روان و تماس تلفنيبه بيماران شديد و مزمن روانپزشكي در دفعات عود منجر به بستري

دكتر سيد كاظم ملكوتي

17.

ارزيابي اثربخشي درمان نگهدارنده و سمزدايي با بوپرنورفين در مراكز عرضه داروي آگونيست

دكتر مهرداد افتخار

18.

بررسي تأثير برنامه آموزش مهارتهاي زندگي در ارتقاء به عزت نفس و روابط بين فردي افراد وابسته به مواد افيوني مراجعهكننده به

DIC

دكتر احمد حاجبي

19.

بررسي تأثير ارتقاء توان شبكه بهداشتي در شناسايي اختلال افسردگي و درمان بيماران افسرده

دكتر سيد كاظم ملكوتي

20.

طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه آموزشي روانپزشكي جامعه نگر دستياري در ايران

دكتر جعفر بوالهري

21.

ارزشیابی برنامه غربالگری مداخله مختصر ٍٍارجاع اختلالات مصرف مواد درنظام مراقبت های اولیه

دکترسید وحید شریعت

22.

پايش اجراي آزمايشي پروتكل ارائه خدمات مراقبتي پس از ترخيص

دكتر سيد كاظم ملكوتي

23.

پيشگيري از خودكشي قابل ادغام

PHC

دكتر سيد كاظم ملكوتي

24.

طراحي ثبت نظام خودكشي در كشور

نويد محمدي

25.

پيشگيري از خودكشي خوابگاههاي دانشجويي

دكتر حميد پور شريفي

26.

تهيه نقشه جغرافيايي (

GIS ) توزيع پراكندگي اختلالات رواني در ايران در سال 1386

دكتر شمشيري

27.

اجراي آزمايشي پروتكل ارائه خدمات مراقبتي پس از ترخيص

After care

دكتر محمد قديري وصفي

28.

كتاب سلامت روان براي بهورزان

دكتر جعفر بوالهري

29.

تهيه متن آموزشي روانپزشكي ايدز و اجراي كارگاه آموزشي براي روانپزشكان

دكتر مهرداد افتخار

30.

طرح ارتقاء برنامه ادغام خدمات بهداشتي درماني مربوط به سوء مصرف مواد در خدمات بهداشتي اوليه

دكتر ممتازي

31.

پروژه پايش و نظارت برنامه ادغام خدمات سوء مصرف مواد در نظام شبكه

دكتر باغبانيان و دكتر جندقي

32.

بررسی اثربخشی برگزاری دوره آموزشی کوتاه مدت اختلالات روانپزشکی برای پزشکان عمومی

دکتر شبنم نوحه سرا

33.

تدوین بستههای آموزشی سلامت روان برای پزشک و کارشناس سلامت روان

دکتر سيد وحيد شریعت

34.

بازنگری برنامه کشوری ادغام سلامت روان در مراقبتهای بهداشتی اولیه

دکتر جعفر بوالهری

35.

اجرای آزمایشی و بررسی اثربخشی خدمات پس از ترخیص در بیماران مبتلا به روانی شدید در سال دوم پیگیری (فاز یک: اجرای آزمایشی/ فاز دو: اجرای پژوهشی)

دکتر محمد قدیری وصفي