دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اعضای کمیته

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

-      دكتر جعفر بوالهري

-      دكتر محمدباقر صابري زفرقندي

-      دكتر امیر حسین جلالی

-      دكتر مريم رسوليان

دكتر سپيده حبيب