دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

خبر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

چهل و چهارمین جلسه گروه مطالعاتی – پژوهشی سلامت معنوی

 

موضوع: معرفی یک کتاب ناخودآگاه (نویسنده : آنتونی ایستوپ)

سخنران:  خانم کیمیا کسرائیان

تاریخ: دوشنبه 18 آبان ماه 1394

زمان: از ساعت 30/13 الی 00/15

مکان: دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان - انستیتو روانپزشکی تهران، طبقه2، کلاس 1، روبروی واحد سمعی- بصری

            

                                                                                                                                            

                                      معاونت پژوهشی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)