دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اعضای کمیته

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

-      دكتر امير شعباني

-      دكتر بهروز بيرشك

-      دكتر ميترا حكيم شوشتري

-      دكتر الهام شيرازي

دكتر بهنام شريعتي