دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اعضای کمیته

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

-      دكتر امير عباس كشاورز اخلاقي

-      دكتر روح ا... صديق

-      دكتر مسعود مژدهي رد

-      دكتر زينب خيرخواه

-      دكتر مرضيه ياسي

دكتر نگار سيفي مقدم