دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اعضای کمیته

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

-      دكتر جعفر بوالهري

-      دكتر محمد كاظم عاطف وحيد

-      دكتر حسين ناصري

دكتر مهرداد كاظم زاده عاطفي