دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اعضای کمیته

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

-      دکتر علی اصغر اصغر نژاد فرید

-      دکتر کاوه علوی

-      دکتر عباس رمضانی فرانی

-      آقای مهرداد کاظم زاده عطوفی

آقای محمد شمس مهرآبادی