دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اهداف و برنامه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

-       ساخت و استاندارد‌سازی آزمون‌های مورد نیاز (با هماهنگی معاونت آموزشی و معاونت پژوهشی  در فراخوان پروپوزال‌های پژوهشی)

-       ترجمه و هنجاریای آزمون‌های جدید (با اعلام فراخوان پروپوزال  و درنهایت ارسال به معاونت پژوهشی)

-       برگزاری کارگاه‌های آموزشی در صورت نیاز و درخواست از سوی گروه‌های آموزشی و حمایت مالی

-       طراحی نرم‌افزار اجرای آزمون‌ها (با اعلام فراخوان پروپوزال پژوهشی و درنهایت در صورت حمایت مالی از سوی معاونت پژوهشی)

ارائه خدمات پژوهشی و آماری برای طرح‌ها در حوزه روانشناسی و روانپزشکی