دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

فعالیتهای حوزه حراست

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

حفاظت پرسنلی

حفاظت پرسنلی(امور تحقیق و بررسی):

ازجمله فعالیتهای حفاظت پرسنلی حراست دانشکده  عبارت اند از :

- بروز رسانی اطلاعات پرونده های کارکنان و اعضای هیات علمی دانشکده .

- برنامه ریزی جهت ایجاد سیستم بایگانی پرونده های پرسنلی و ورود سریع اطلاعات در پرونده ها.

- برنامه ریزی جهت ثبت و بایگانی الکترونیکی اطلاعات پرسنلی کارکنان.

حفاظت اسناد و مدارک

از جمله برنامه ها و امور جاری در واحد حفاظت اسناد و مدارک  دفتر حراست دانشکده  عبارت است از :

    پیگیری دبیرخانه محرمانه و اتوماسیون اداری حراست .

حفاظت فناوری اطلاعات و ارتباطات

از دیگر برنامه های اولویت دار حراست دانشکده  اقدامات حفاظت    IT به شرح ذیل است :

- به روز رسانی صفحه  سایت  حراست دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

- بستر سازی و ایجاد شبکه داخـلی حراست  با تجهیز لوازم  مورد نیاز برای کارشناسان حراست

- راه انـدازی  اتـوماسـیون اداری حراســت

-  برنامه ریزی برای تهیه جزوه آموزشی کاربران اتوماسیون اداری حراست

 - استعلام پیمانکاران  حوزه IT قـبل از انعقاد قـرارداد و رسیدگی برنحوه عقد قراردادهای حـوزه IT همراه با  نظارت بر عملکردشان

- برنامه ریزی تجهیز انتظامات خوابگاه ها جهت مانیـتورینگ و  شبکه کردن تمامی مانیتورینگ مراکز ، خوابگاهها و ستاد انشگاه 

- راه اندازی و تجهیز امکانات دفتر دبیرخانه  محرمانه

معاونت حفاظت فیزیکی


دفعات مشاهده: 1142 بار   |   دفعات چاپ: 60 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر