دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

آقای دکتر جعفر بوالهری
پست الکترونیک bolharijyahoo.com
رشته تحصیلیروانپزشکی
پست سازمانیریاست دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۶

[ برگشت به فهرست افراد ]