دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان - انستیتوروانپزشکی تهران- گروه بهداشت روان
بهداشت روان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۴ | 


 
ردیف عکس نام و نام خانوادگی/رزومه رتبه علمی سمت اجرایی ایمیل
1 دکتر سید وحید شریعت دانشیار مدیر گروه بهداشت روان دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان shariat.viums.ac.ir
2 دکتراصغرنژاد دانشیار عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری وسلامت روان asgharnejadfarid.asiums.ac.ir
3 دکتر پیرمرادی استادیار عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری وسلامت روان pirmoradi.mriums.ac.ir
4 دکتر قهاری استادیار عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری وسلامت روان Ghahhari.shiums.ac.ir
5 دکترمعماریان استادیار عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری وسلامت روان memaryan.niums.ac.ir
6   دکتر لطفی استادیار معاون آموزشی و معاون پژوهشی گروه سلامت روان Lotfi.moiums.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان - انستیتوروانپزشکی تهران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=35.5198.59431.fa
برگشت به اصل مطلب