دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- امور اداری
امور اداری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

  آقای دکتر فرزاد قضايی پور ابرقويی رئيس امور عمومی دانشکده علوم رفتاری وسلامت روان انستيتو روانپزشکی تهران

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=35.5532.40554.fa
برگشت به اصل مطلب