واحد کارگزینی
انجام امور اداری-امور رفاهی اعضاء هیأت علمی(رسمی، پیمانی، ضریب K) و کلیه کارکنان (رسمی، پیمانی، قراردادی، طرحی یا ضریب K درمانی)

مسئول کارگزینی: 
شماره تلفن:021 ۶۶۵۵۱۶۵۱


کارگزین: پروین بیات   
شماره تلفن:021 ۶۳۴۱۷۳۰۵


کارگزین و رابط رفاهی : ام البنین شعبانی  
شماره تلفن:021 ۶۳۴۱۷۲۶۲
Template settings