رئیس امور مالی: سارا تورانی
شماره تماس:  ۶۳۴۷۱۲۶۰ 021
پست الکترونیک: Hesabdari.tip@iums.ac.ir

قوانین امور مالی در خصوص دانشجویان دکترا
•    دانشجویان دکتری مشمول دریافت کمک هزینه تحصیلی باید به امور مالی مراجعه نموده و مدارک مورد نظر ( کپی کارت ملی – کپی شناسنامه - و شماره حساب بانک ملت ) را ارائه نماید.
•    کلیه دانشجویان هنگام فراغت از تحصیل باید جهت تسویه حساب به امور مالی دانشکده مراجعه نماید.
•    آن دسته از دانشجویانی که در درمانگاه دانشکده مشغول ویزیت بیماران بوده و مشمول دریافت حق¬الزحمه می¬باشند باید مدارک خود را (کپی کارت ملی – کپی شناسنامه – شماره حساب بانک ملت) به امور مالی ارائه نمایند.

 

اعضای امور مالیزهرا خیر آبادی : حسابدار
شماره تماس:۶۳۴۷۱۲۵۹ 021

 

مریم نوروزی : کارشناس امور بیمه  
شماره تماس:۶۳۴۷۱۲۹۰ 021


خانم مائده شیرازی : صندوقدار    
  شماره تماس:۶۳۴۷۱۲۷۸ 021آقای محمد ندرتی : مسئول امین اموال
شماره تماس:  ۶۳۴۷۱۲۵۹ 021

Template settings