رئیس مرکز:دکتر محمد رضا پیرمرادی 

رتبه علمی :استادیار
پست الکترونیک :pirmoradi.mr@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .

 شماره تماس :۶۳۴۷۱265 021


 
عضو مرکز :دکتر محمود دهقانی            

  پست الکترونیک : dehghani.m@iums.ac.ir
 شماره تماس :۶۳۴۷۱۳۰۶ 021

 

Template settings