مسئول قراردادها: اقبال بنار  
تهیه و تنظیم پیش نویس کلیه قراردادها ی اجرایی و
پیگیری کلیه قراردادها تا نهایی شدن
مسئول خدمات : اقبال بنار  
شماره تماس: ۶۳۴۷۱۲۶۳  021

اعضای خدمات:         ۶۰-۶۶۵۵۱۶۵۵ 021
محمد عابد:  داخلی ۲۷۲ 
مجید پرهیزی:  داخلی ۲۹۲
علیرضا سیمایی:  داخلی ۲۲۴
محرم حسنی:  داخلی ۲۴۵
اسماعیل جلالی:  داخلی ۲۹۳
یوسف طیبی:  داخلی ۲۹۳
مجتبی طالبی:  داخلی ۲۷۲
 
 

دفعات م
Template settings