مسئول هسته: :دکتر شهربانو قهاری
 رتبه علمی :استادیار
پست الکترونیک :  Ghahhari.sh@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه اینجا
 را کلیک کنید .

ابلاغ

شماره تماس:۶۳۴۷۱۳۹۸دستیار : :دکتر فرشاد شیبانی  

 رتبه علمی :
پست الکترونیک : sheybani.f@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومه 
اینجا را کلیک کنید .


 


 

کتابچه هسته خشونت

 

فعالیتها

 

Template settings