اداره‎ای که کالا و خدمات دستگاه ذیربط را تامین می کند.
 تعریف کارپرداز Supplier
ماموری است که ازبین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت دستگاه ذیربط به این سمت منصوب می شود ونسبت به خرید وتدارک کالاها وخدمات موردنیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام می نماد. (ماده ۳۵ قانون مالی ومحاسبات).
 
شرح وظایف اداره تدارکات و کارپردازی

    دریافت درخواستهای خرید که از سوی مقام مافوق ارجاع گردد.
    استعلام بها قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مقام مافوق.
    گزینش کالا با نازلترین بها و بالاترین کیفیت.
    خرید کالا و تجهیزات پس از تامین اعتبار مالی.
    تحویل کالا به انبار.
    انجام امور خدماتی و عمرانی از جمله سرویس و تعمیرات.
    تهیه و تنظیم صورت مجلسهای مربوطه.
    تهیه و تنظیم اسناد مالی و تحویل به حسابداری.
    انجام سایر امور محوله ازسوی مقام مافوق.
 
فلوچارت خرید کالادر دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
کارپردازی (تدارکات)
مسئول کارپردازی:محمدرضا تفرشی 
شماره تماس: ۶۳۴۷۱۲۷۳ 021    ۶۶۵۵۱۶۶۱ 021
فاکس:۶۶۵۰۶۸۵۳ 021
mrktafreshi@gmail.com

 

Template settings