نحوه نوبت دهی

نحوه نوبت دهی

نوبت دهی درمانگاه شیفت صبح از طریق شماره تماس        02166551515

نوبت دهی درمانگاه شیفت عصر از طریق شماره تماس        02125015035

تنظیمات قالب