دکتر محمد کاظم عاطف وحید
 (مدیرگروه روانشناسی سلامت وعضو هیات علمی دانشکده)
رتبه علمی:دانشیار

پست الکترونیک :iums.ac.ir Atefvahid.m@
جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .

شماره تماس:۶۳۴۷۱۲۹۶


 

دکتر مهدی نصر اصفهانی
(عضو هیات علمی)
پست الکترونیک :
جهت دریافت رزومه اینجا را کلیک کنید .

 

 

دکتر مجتبی حبیبی

(عضو هیات علمی دانشکده)

رتبه علمی:استادیار
پست الکترونیک : Habibi.m@iums.ac.ir
جهت دریافت رزومهاینجا را کلیک کنید .

شماره تماس:۶۳۴۷۱۲۳۶ 

دکتر مهدیه صالحی

(عضو هیات علمی دانشکده)

رتبه علمی:استادیار
پست الکترونیک :  
جهت دریافت رزومه اینجارا کلیک کنید .

شماره تماس:۶۳۴۷۱۳۵۶ 
Template settings