دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت آموزشی
  • معاونت اداری مالی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی

برگزاری جلسه مجازی گزارش پایان نامه محمدامین محمدحسینی دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت روان

 | تاریخ ارسال: 1399/4/31 | 

جلسه مجازی گزارش پایان نامه محمدامین محمدحسینی دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت روان در سالن اجتماعات دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران؛ این جلسه روز سه شنبه 31 تیرماه سال جاری جهت فاصله گذاری اجتماعی به صورت مجازی تشکیل گردید.
اساتید راهنما، مشاور و داوران این پایان نامه دکتر محمدرضا پیرمرادی (استادراهنما)، دکتر مژگان لطفی، دکتر مجتبی حبیبی عسگرآباد (اساتید مشاور)، دکتر نادره معماریان و دکتر  شهربانو قهاری (اساتید داور) بودند.
عنوان پایان نامه مورد بررسی «بررسی نقش میانجی ناگویی هیجانی در رابطه بین هوش هیجانی و افکار خودکشی در دانشجویان» بود.
در این مطالعه 235 دانشجوی دختر و پسر ساکن در خوابگاهای دانشگاه علوم پزشکی ایران به مقیاس های ناگویی هیجانی تورنتو(TAS-20) ، پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان (EG-I) و پرسشنامه افکار خودکشی بک (BSSI) پاسخ دادند. تجزیه تحلیل داده ها با روش همبستگی و با نرم افزار   spssو  نرم افزار amos انجام شد.
نتایج مطالعه نشان داد که بین ناگویی هیجانی و هوش هیجانی رابطه منفی معناداری وجود دارد، همچنین ناگویی هیجانی با افکار خودکشی دارای رابطه مثبت معناداری میباشد. همچنین نشان داده شد که بین هوش هیجانی و افکار خودکشی رابطه منفی معنی داری دیده شد و نیز نشان داده شد که ناگویی هیجانی قادر به میانجی گری در رابطه بین هوش هیجانی و افکار خودکشی نیست. نتیجه گیری آنکه ناگویی هیجانی  قادر به ایفای نقش میانجی در رابطه بین هوش هیجانی و افکار خودکشی نیست، بلکه خودش مستقل از هوش هیجانی با افکار خودکشی رابطه دارد.     

خبرنگار: مریم مهربانی
تهیه عکس: سید حسین سید محمدی
 CAPTCHA

دفعات مشاهده: 258 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر