دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت آموزشی
  • معاونت اداری مالی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی

برگزاری جلسه مجازی گزارش پایان نامه نرگس سعیدی دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت روان

 | تاریخ ارسال: 1399/6/23 | 

جلسه مجازی گزارش پایان نامه نرگس سعیدی دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت رواندر تالار دکتر سیاسی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران؛ این جلسه روز یکشنبه ۲۳ شهریور ماه سال جاری جهت فاصله گذاری اجتماعی و رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت مجازی تشکیل گردید.
اساتید راهنما، مشاور و داوران این پایان نامه دکتر مژگان لطفی (استادراهنما)، دکتر شهربانو قهاری، دکتر محمدرضا پیرمرادی (اساتید مشاور)، دکتر نادره معماریان و دکتر علی اصغر اصغرنژاد فرید(اساتید داور) بودند.
عنوان پایان نامه این جلسه «بررسی مقایسه ای الگوهای تنظیم هیجانی در دهه های مختلف سنی» بود.
این مطالعه یک پژوهش توصیفی (علی- مقایسه ای) بود.
جامعه آماری شامل تمامی افراد با گروه سنی ۲۰تا ۷۰سال در مراکز بهداشتی درمانی، سرای محله و دانشگاه های شهر تهران در سال ۱۳۹۸ بود که از این میان تعداد ۲۳۰نفر از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.
نتایج نشان داد که از میان سایر مقیاس های ارزیابی شده، فقط در عامل استفاده از راهبردهای تنظیم هیجان در دهه های مختلف سنی تفاوت معناداری مشاهده شده است. همچنین در بین خرده مقیاسها نیز تنها عدم وضوح هیجانی در عامل دشواری در تنظیم هیجان، خرده مقیاس راهبردهای بیرونی بدترکننده عواطف در ارتباط با تنظیم هیجان دیگران و راهبردهای درونی بدترکننده عواطف در ارتباط با تنظیم هیجان خود در دهه های سنی تفاوت معنی داری را نشان می داد.
بنابراین نتیجه گرفته شد که عامل سن می تواند در الگوهای تنظیم هیجانی نقش عمده و اثرگذاری داشته باشد.

خبرنگار: مریم مهربانی
تهیه عکس: سید حسین سید محمدی
CAPTCHA

دفعات مشاهده: 178 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر