دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت آموزشی
  • معاونت اداری مالی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی

برگزاری جلسه مجازی گزارش دفاع پایان نامه رسول امینی دانشجوی ارشد روانشناسی سلامت

 | تاریخ ارسال: 1400/6/23 | 

جلسه مجازی گزارش دفاع پایان نامه رسول امینی دانشجوی ارشد روانشناسی سلامت در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران؛ این جلسه روز سه شنبه ۲۳ شهریور ماه سال جاری به صورت مجازی تشکیل گردید.
اساتید راهنما، مشاور و داوران این پایان نامه دکتر احمد عاشوری (استادراهنما)، دکتر هادی رنجبر، دکتر مهدیه صالحی (اساتید مشاور)، دکتر مهرداد افتخار و دکتر محمدکاظم عاطف وحید (اساتید داور داخل) بودند.
در این جلسه پایان نامه ای با موضوع «مدل یابی نقش سبک های مقابله طرحواره ای در رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه با میزان انجام رفتارهای پرخطر جنسی در دانشجویان» بررسی شد.
ابزار جمع آوری داده ها مقیاس خود گزارشگری طرحواره های ناسازگار یانگ (۱۹۹۰)، ویرایش سوم، مقیاس سبک های مقابله طرحواره. (SCI) و مقیاس رفتارهای پرخطر جنسی بود(RSR) بود.
یافته ها نشان داد تأثیر حوزه طرحواره ای بریدگی/طرد بر سبک مقابله اجتناب، حوزه طرحواره ای خودگردانی و عملکردهای مختل  بر سبک مقابله اجتناب، حوزه طرحواره ای خودگردانی و عملکرد مختل بر سبک مقابله تسلیم، دیگر جهت مندی بر سبک مقابله اجتناب، گوش بزنگی/بازداری بیش از حد بر سبک مقابله تسلیم همگی در سطح ۰۱/۰> p معنی دار است. تأثیر سبک مقابله تسلیمی بر رفتارهای پرخطر جنسی در سطح ۰۵/۰> p و تأثیر سبک مقابله اجتنابی بر رفتارهای پرخطر جنسی نیز در سطح ۰۱/۰> p معنی دار بود. سبک مقابله اجتنابی رابطه بین سه حوزه طرحواره ای بریدگی/طرد، خودگردانی/عملکردهای مختل و دیگرجهت مندی را با رفتارهای جنسی پرخطر میانجیگری می کند. همچنین سبک مقابله تسلیم رابطه بین حوزه طرحواره گوش بزنگی/بازداری بیش از حد با رفتارهای جنسی پرخطر را میانجیگری می کند.

خبرنگار: مریم مهربانی
 CAPTCHA

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 95 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر