دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت آموزشی
  • معاونت اداری مالی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی

برگزاری جلسه مجازی گزارش دفاع پایان نامه کامیار منصوری دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی

 | تاریخ ارسال: 1400/6/31 | 

جلسه مجازی گزارش دفاع پایان نامه کامیار منصوری دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران؛ این جلسه چهارشنبه ۳۱ شهریور ماه سال جاری به صورت مجازی تشکیل گردید.
اساتید راهنما، مشاور و داوران این پایان نامه دکتر احمد عاشوری (استادراهنما)، دکتر بنفشه غرایی ، دکتر حجت اله فراهانی (اساتید مشاور)، دکتر محمد رضا پیرمرادی و دکتر کمیل زاهدی تجریشی (اساتید داور) بودند.
در این جلسه پایان نامه ای با موضوع «پیش بینی اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس کمال گرایی با نقش میانجی ترس از شکست، خود شفقت ورزی و عدم تحمل بلاتکلیفی» بررسی شد.
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای ترس از شکست، خود شفقت ورزی و عدم تحمل بلا تکلیفی در رابطه بین اهمال‌کاری تحصیلی وکمال گرایی می¬باشد.
روش پژوهش حاضر، مدل یابی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری، دانشجویان مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در شهر تهران در سال ۱۳۹۹-۱۳۹۸ بودند. با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس ۴۴۰ دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه‌های شهر تهران به عنوان نمونه انتخاب شدند. 
برای گردآوری داده‌ها از مقیاس اهمال‌کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم (۱۹۸۴)؛ مقیاس کمال‌گرایی چند بعدی فراست(۱۹۹۰)؛ مقیاس ارزیابی شکست در عملکرد کانروی (۲۰۰۱)؛ مقیاس خود شفقت ورزی نف (۲۰۰۳) و مقیاس عدم تحمل بلاتکلیفی فرستون و همکاران (۱۹۹۴) استفاده شد. 
در این پژوهش بهمنظور تحلیل دادهها از ماتریس همبستگی در نرم افزار SPSS-۲۴ و مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار Lisrel-۸.۸۰ استفاده شد.
نتایج نشان دادند که اثرمستقیم کمال‌گرایی بر ترس از شکست، عدم تحمل بلاتکلیفی، اهمال‌کاری تحصیلی مثبت و معنادارو اثر مستقیم کمال‌گرایی بر خود شفقت¬ورزی منفی و معنادار می‌باشد. همچنین اثر مستقیم ترس از شکست بر اهمال‌کاری تحصیلی مثبت و معنادار و اثر مستقیم خود شفقت ورزی بر اهمال‌کاری تحصیلی منفی و معنادار بود. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که ترس از شکست، عدم تحمل بلاتکلیفی و شفقت خود نقش معناداری در رابطه بین اهمال‌کاری تحصیلی و کمالگرایی دارند.

خبرنگار: مریم مهربانی
 CAPTCHA

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 53 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر