دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت آموزشی
  • معاونت اداری مالی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی

برگزاری جلسه مجازی گزارش دفاع پایان نامه محمدرضا مومنی دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی

 | تاریخ ارسال: 1400/6/31 | 

جلسه مجازی گزارش دفاع پایان نامه محمدرضا مومنی دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران؛ این جلسه چهارشنبه ۳۱ شهریور ماه سال جاری به صورت مجازی تشکیل گردید.
اساتید راهنما، مشاور و داوران این پایان نامه دکتر احمد عاشوری (استادراهنما)، دکتر مهدی سلیمانی، دکتر وحید راشدی (اساتید مشاور)، دکتر محمدرضا پیرمرادی و دکتر بنفشه غرایی (اساتید داور) بودند.
در این جلسه پایان نامه ای با موضوع « بررسی ارتباط خودشیفتگی و رضایت شغلی با میانجیگری افسردگی و اضطراب» بررسی شد.
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط خودشیفتگی و رضایت شغلی با ارزیابی نقش واسطه¬ای افسردگی و اضطراب در جمعیتی از شاغلین انجام گرفته است. از حیث روش شناختی، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی و مدل¬سازی معادلات ساختاری می¬باشد. 
جامعه پژوهش حاضر ۷۰۰ نفر از شاغلین کارخانه داروسازی عبیدی بودند که با همکاری دپارتمان منابع انسانی، ۲۴۵ نفر از دپارتمان¬های مختلف به شیوه نمونه¬گیری تصادفی انتخاب شدند. سپس داده¬های پژوهش با استفاده از پرسشنامه¬های خودشیفتگی مرضی (PNI)، پرسشنامه رضایت شغلی مینسوتا (MSQ)، پرسشنامه افسردگی بک (BDI-II) و پرسشنامه اضطراب بک (BAI) گرد¬آوری شدند.
نتایج پژوهش نشان داد که بین خودشیفتگی مرضی (چه بزرگمنشانه و چه آسیب¬پذیر) و رضایت شغلی، رابطه¬ای منفی و معنی¬دار، بین خودشیفتگی مرضی و افسردگی و اضطراب، رابطه¬ای مثبت و معنی¬دار و بین افسردگی و اضطراب و رضایت شغلی، رابطه¬ای منفی و معنی¬¬دار وجود دارد. 
نتایج حاصل از تحلیل مدل معادلات ساختاری پژوهش نشان دهنده: ۱) معنی¬داری تمامی مسیر¬های مدل، ۲) برازش مناسب مدل ساختاری نهایی و ۳) متغیر مکنون تشویش روانی (ترکیب افسردگی و اضطراب)، توان میانجیگری رابطه خودشیفتگی و رضایت شغلی را دارا می¬باشد. بر اساس یافته¬های پژوهشی می¬توان نتیجه گرفت که خودشیفتگی مرضی سبب کاهش رضایت شغلی می¬شود و افسردگی و اضطراب نیز با ورود به این رابطه در نقش میانجی، قدرت این ارتباط را افزایش می¬دهند.

خبرنگار: مریم مهربانیCAPTCHA

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 60 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر