دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت آموزشی
  • معاونت اداری مالی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی

برگزاری جلسه مجازی گزارش دفاع پایان نامه منا سیف دانشجوی ارشد بهداشت روان

 | تاریخ ارسال: 1400/6/31 | 

جلسه مجازی گزارش دفاع پایان نامه منا سیف دانشجوی ارشد بهداشت روان در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران؛ این جلسه چهارشنبه ۳۱ شهریور ماه سال جاری به صورت مجازی تشکیل گردید.
اساتید راهنما، مشاور و داوران این پایان نامه دکتر شهربانو قهاری (استادراهنما)، دکتر نادره معماریان، دکتر مژگان لطفی (اساتید مشاور)، دکتر سیده  صالحه مرتضوی و دکتر لیلا قالیچی (اساتید داور) بودند.
در این جلسه پایان نامه ای با موضوع «بررسی ارتباط میزان و نوع استفاده از اینترنت و بهزیستی روانشناختی و افسردگی و پرخاشگری در نوجوانان شهر رباط‌کریم در سال ۱۳۹۹» بررسی شد.
در سبب شناسی، علت به وجود آمدن آسیب‌های ناشی از استفاده از اینترنت را دو علت کمی (میزان "ساعات" زیاد استفاده از اینترنت) و کیفی (نوع فعالیت های مرتبط در اینترنت) می دانند. 
مطالعه حاضر از نوع همبستگی و در زمره پژوهش‌های توصیفی-مقطعی می‌باشد. جامعه هدف کلیه دانش آموزان شهر رباط کریم بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای،۳۰۰ نفر از دانش آموزان به عنوان نمونه پژوهش، پرسشنامه ها را تکمیل کردند. 
تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی وبا استفاده از  نرم افزار spss۲۶  انجام شده است. بر اساس آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون میزان استفاده از اینترنت، نقش منفی در بهزیستی روانشناختی و نقش مثبت در افسردگی و پرخاشگری در سطح معنی داری کمتر از ۰۵/۰  دارند. همچنین بر اساس آزمون همبستگی اتا بین نوع استفاده از اینترنت با بهزیستی روانشناختی، افسردگی و پرخاشگری رابطه معناداری در سطح بیشتراز ۰۵/۰ وجود دارد و افسردگی در کاربرانی که ارتباط با خویشاوندان الویت اول آنها بوده در مقایسه با کاربرانی که ارتباط با دوستان و دسترسی به گروه های چت آنلاین اولویت آنها در استفاده از اینترنت بوده، نمره افسردگی کمتری را دارا بودندو کاربران دسترسی به گروه چت آنلاین در مقایسه  با کاربران شرکت در کنفرانس های ویدیویی دارای نمره افسردگی بیشتری می باشند. همچنین بر اساس آزمون تحلیل واریانس یک راهه، بین چهار مولفه استفاده از اینترنت از نظر بهزیستی روانشناختی، افسردگی و پرخاشگری تفاوت وجود دارد. 
نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که بین میزان استفاده از اینترنت و بهزیستی روانشناختی نوجوانان رابطه منفی وجود دارد و  همبستگی بین میزان استفاده از اینترنت با افسردگی و پرخاشگری در نوجوانان مثبت است.

خبرنگار: مریم مهربانی
 CAPTCHA

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 63 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر