دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت آموزشی
  • معاونت اداری مالی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی

برگزاری جلسه مجازی گزارش دفاع پایان نامه رعنا هاشمی دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی

 | تاریخ ارسال: 1400/10/6 | 

جلسه مجازی گزارش دفاع پایان نامه رعنا هاشمی دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران؛ این جلسه روز یکشنبه پنجم دی ماه سال جاری به صورت مجازی تشکیل گردید.
اساتید راهنما، مشاور و داوران این پایان نامه دکتر مهدی امینی (استاد راهنما)، دکتر محمدکاظم عاطف وحید، دکتر افروز معتمد (استاد مشاور)، دکتر احمد عاشوری و دکتر مهدیه صالحی (اساتید داور) بودند.
در این جلسه پایان نامه ای با موضوع «بررسی رابطه‌ی کمال‌گرایی، سبک‌های مقابله‌ای و تنظیم هیجان با میزان تبعیت از درمان در بیماران قلبی عروقی» بررسی شد.
در این مطالعه آمده است:
یکی از مشکلات پیچیده‌ی نظام سلامت، عدم تبعیت از درمان در بیماران مزمن است شناسایی عوامل مؤثر بر روی میزان تبعیت از درمان بیماران قلبی می‌تواند مسیر رسیدن به سلامت را هموارتر کند. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و بررسی عوامل موثر روانشناختی بر روی سلامت جسمی و کمک به بهبود سلامت روانی و جسمی در بیماران قلبی عروقی است.
پژوهش حاضر از نوع تحلیلی مقطعی بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش، تمام بیماران آنژیوگرافی شده بستری در بخش قلب بیمارستان رسول اکرم شهر تهران در سال ۱۳۹۹ بودند. حجم نمونه‌ی موردمطالعه با در نظر گرفتن آلفای برابر با ۰۵/۰ حداقل ۸۰ نفر تخمین زده شد و حداکثر با در نظر گرفتن ریزش ۳۰ درصدی، ۱۲۰ نفر حجم نمونه برآورد شد. روش نمونه‌گیری در این پژوهش به‌صورت در دسترس بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه‌ی کمال‌گرایی شورت و همکاران، سبک‌های مقابله‌ای لازاروس و فولکمن، تنظیم هیجان گراس و تبعیت از درمان مدانلو بود. داده‌ها با آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌های حاصل از این پژوهش نشان داد بین کمال‌گرایی و تبعیت از درمان، سبک‌های مقابله‌ای و کمال‌گرایی و بین سبک‌های مقابله‌ای و تنظیم هیجان ارتباط معنادار (۵/۰p-value<) وجود داشت.
به طور کلی نتایج حاکی از این بود که بین مؤلفه‌های کمال‌گرایی، سبک‌های مقابله‌ای و تنظیم هیجان با میزان تبعیت از درمان بیماران قلب عروقی ارتباط وجود داشت؛ و مؤلفه‌های کمال‌گرایی منفی، فاصله گرفتن، ارزیابی مجدد، مقابله‌ی مستقیم، خودکنترلی، پذیرش مسئولیت، حل مسئله‌ی برنامه‌ریزی شده و ارزیابی مجدد مثبت بیشترین نقش پیش‌بینی کنندگی را بر روی میزان تبعیت از درمان بیماران گذاشتند.

خبرنگار: مریم مهربانی
 CAPTCHA

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 37 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر