دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت آموزشی
  • معاونت اداری مالی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی

سلامت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایران


کد رهگیرى این فرم: P697-F714-U0-N401175          
[ چاپ فرم ]
با توجه به شروع ویروس کرونا وافزایش فشار فیزیکی و روانی وارد بر کادر درمان، جھت بررسی سلامت شما عزیزان
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان _انستیتو وگروه روانپزشکی ومرکز تحقیقات بھداشت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران
تصمیم به انجام تست غربالگری سلامت روان از طریق پرسشنامه زیر را گرفته است، تا در صورت نیاز به مداخله مشاوره لازم و رایگان در اختیار شما عزیزان قرارگیرد.
بیمارستان محل خدمت
شماره تماس
جنسیت
مرد
زن
در مدت ھمه گیری کرونا فعالیت شما در بیمارستان به چه شکل بوده است؟
آیا از بین اعضای خانواده شما کسی به کرونا مبتلا شده است؟
آیا از بین دوستان وآشنایان شما کسی به کرونا مبتلا شده است؟
.
در طي دو ھفته گذشته ھر یک از مشکلات زیر چه قدر شما را آزار داده است؟لطفا یکی از گزینه‌ھای اصلا، چند روز، بیش از نیمی از روزھا، تقریبا ھر روز را انتخاب نمایید.
بی حوصلگی یا اشتیاق کم در انجام کارھا
اصلا
چند روز
بیش از نیمی از روزها
تقریبا هرروز
احساس غمگینی،افسردگي، ناامیدي
اصلا
چند روز
بیش از نیمی از روزها
تقریبا هرروز
اختلال در به خواب رفتن یا در خواب ماندن، خواب بیش ازحد
اصلا
چند روز
بیش از نیمی از روزها
تقریبا هرروز
احساس خستگي یاکمبود انرژي
اصلا
چند روز
بیش از نیمی از روزها
تقریبا هرروز
کمبود اشتھا یا پرخوري
اصلا
چند روز
بیش از نیمی از روزها
تقریبا هرروز
احساس بد نسبت به خودیا احساس شکست خوردگي یا ایجادناراحتي براي خود یا خانواده
اصلا
چند روز
بیش از نیمی از روزها
تقریبا هرروز
مشکل در تمرکز روي کارھا، مانند خواندن روزنامه یا مشاھده تلویزیون
اصلا
چند روز
بیش از نیمی از روزها
تقریبا هرروز
صحبت یا حرکت بسیارآھسته به طوری که افراددیگر متوجه آن شده اند.یا برعکس، بيقراري وناآرامي، به طوري که بسیار بیش از معمول تحرک داشته باشید
اصلا
چند روز
بیش از نیمی از روزها
تقریبا هرروز
احساس اینکه بھتر است بمیرید یا به طریقي به خود آسیب برسانید
اصلا
چند روز
بیش از نیمی از روزها
تقریبا هرروز
مواردی که در جدول بالا مشخص کردید تا چه حدی در انجام کارھای روزمره، وظایف خانه و روابط شما با دیگران مشکل ایجاد کرده اند؟
اصلا
تاحدی
زیاد
خیلی زیاد
.
فھرستی از مشكلاتي كه گاھي اوقات بعد از اتفاقات پرتنش زندگي به سراغ افراد می آید، در زیر آمده است. شیوع بیماری کرونا در ھفته ھای اخیر برای ھمه استرس آور بوده است. به ویژه برای کادر درمان که در این مدت لحظات دشوار و نگران کننده و گاه ترسناکی را در بیمارستان تجربه کرده اند. پرسشھای زیر درمورد تجربه شما در این مدت سوال میکند. لطفاً ھر مورد را بخوانید و مشخص كنید با توجه به تجربه خود از مسائل مرتبط با کرونادر این مدت، تا چه اندازه در طول یك ھفته اخیر حالات زیر در مورد شما صادق بوده است؟ لطفا یکی گزینه ھای ھیچ وقت، خیلی کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد را انتخاب نمایید.
ھر خاطره اي احساساتي مسائل مرتبط با کرونا را برایم زنده ميكند
هیچوقت
خیلی کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
در به خواب رفتن دچار مشكل شده ام
هیچوقت
خیلی کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
چیزھاي دیگري باعث ميشود به مسائل مرتبط باکرونا فكر كنم
هیچوقت
خیلی کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
احساس ميكنم كه عصباني و خشمگین هستم
هیچوقت
خیلی کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
ھرگاه به یاد مسائل مرتبط با کرونامي افتم یا درباره اش فكر ميكنم، سعي ميكنم عصباني نشوم
هیچوقت
خیلی کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
بدون قصد قبلي وناخواسته به مسائل مرتبط با کرونا فكرمیکنم
هیچوقت
خیلی کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
احساس ميكنم انگار اتفاقات مرتبط با کرونا نیافتاده و یاواقعیت ندارد
هیچوقت
خیلی کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
از چیزهایی که مرا به یاد خاطره های مرتبط با کرونا می اندازد دوری میکنم
هیچوقت
خیلی کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
سعي ميكنم ازتصاویر مزاحمی که به سرعت به ذھنم مي آید دوري کنم
هیچوقت
خیلی کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
عصبي شده ام وبه سادگی و ناگھاني وحشتزده از جا می پرم
هیچوقت
خیلی کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
سعي ميكنم كه دربارهاش فكر نكنم
هیچوقت
خیلی کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
متوجه شدم كه ھنوزاحساسات زیادي درباره مسائل مرتبط با کرونادارم، اما به آن توجھي نميكنم
هیچوقت
خیلی کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
نسبت به مسائل مرتبط با کرونااحساس كرختي و بی حسی دارم
هیچوقت
خیلی کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
احساس و عمل من طوري است كه انگار به زمان مسائل مرتبط باکرونا برگشته ام
هیچوقت
خیلی کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
در تداوم خواب دچار مشكل ھستم
هیچوقت
خیلی کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
دوره هایی از احساس قوي نسبت به مسائل مرتبط باکرونا را دارم
هیچوقت
خیلی کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
سعي ميكنم آن رااز حافظه ام پاك كنم
هیچوقت
خیلی کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
مشکل تمرکز دارم
هیچوقت
خیلی کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
راجع به مسائل مرتبط با کرونارؤیاھایي ميبینم
هیچوقت
خیلی کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
احساس ميكنم گوش به زنگ شده ام
هیچوقت
خیلی کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
سعي ميكنم درباره اش صحبت نکنم
هیچوقت
خیلی کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
خاطره های مسائل مرتبط با کرونا موجب نشانه های جسمی در من شده است مثل عرق کردن،به زحمت نفس کشیدن،تهوع و تپش قلب
هیچوقت
خیلی کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
بیشترین حالتی که این مدت تجربه کرده اید چه بوده است؟ در صورت نیاز مي توانید بیش از یك پاسخ را انتخاب نمائید
 اضطراب
 اافسردگی
 وسواس و آلوده بودن
 حملات ترس
 فرسودگی
 بی قراری
 کم تحملی
 مشکل در خواب
 اختلال در اشتها
 نگرانی از مرگ
 افکار مرگ
بیشترین دلیلی که نگران بوده اید ناشی از چه بوده است؟ در صورت نیاز مي توانید بیش از یك پاسخ را انتخاب نمائید
 احساس گناه
 نگرانی از آلوده کردن دیگران
 نگرانی از ابتلا
 ندیدن خانواده
 استراحت ناکافی
 مواجه با بیماران بد حال
 مواجه با تعداد بالای مرگ بیماران
آیا سابقه بیماری در ارتباط با سلامت روان دارید
بله
خیر