آخرین اخبار
آرشیو
برگزاری جلسه اساتید مشاور تحصیلی دانشجویان دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
1401/09/07
برگزاری جلسه اساتید مشاور تحصیلی دانشجویان دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
جلسه اساتید مشاور تحصیلی دانشجویان دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد.
برگزاری جلسه مشترک اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده با سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
1401/09/07
برگزاری جلسه مشترک اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده با سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان با سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه دیدار کردند.
برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
1401/09/05
برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
دوره آموزشی ضمن خدمت با عنوان "فنون سنجش و ارزیابی عملکرد" در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد.
برگزاری جلسه روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
1401/09/02
برگزاری جلسه روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
جلسه روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد.
برگزاری جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
1401/09/02
برگزاری جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد.
اخبار دانشجویان
Template settings