دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت آموزشی
  • معاونت اداری مالی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی

دکتر سید مهدی حسن زاده

  
نام : دکتر سید مهدی حسن زاده خوانساری

  رتبه علمی : دانشیار بازنشسته پایه۳۴  گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران،تهران
 


     مدارج علمی :

۱.    دکترای پزشکی ۱۳۵۴ ، دانشگاه اصفهان
۲.    دانشنامه تخصصی روانپزشکی ، ۱۳۵۹ ، دانشگاه اصفهان
۳.    فلوشیپ پیشگیری از خودکشی  ، دانشگاه یوکام کانادا
۴.    فلوشیپ روانپزشکی فرهنگی ،دانشگاه مک گیل کانادا
۵.    فلوشیب سکس تراپی ازدانشگاه مک گیل کانادا  

مسئولیتهای قبلی :
۱-استادیارموسس ورییس روانپزشکی زنان بیمارستان خورشیداصفهان.
۲-معاون گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۳-رئیس بخش روانپزشکی زنان ، مرکز روانپزشکی ایران (نواب صفوی)دانشگاه علوم پزشکی ایران.تهران
۴-عضو هیئت ممتحنه بورد تخصصی روانپزشکی ازسال۱۳۶۰ تا ۱۳۹۰( به طور نا پیوسته )
۵-عضو شورای نویسندگان مجله انگلیسی زبان  
Journal of Injury and Violence Research (JIVR)              
۶-دبیر علمی اولین سمینار ملی بررسی رفتارهای خودکشی و راهکارهای پیشگیری از آن در ایران ۱۳۸۷
۷-مشاور علمی برنامه استراتژیک پیشگیری و کاهش میزان بروز خودکشی در استان کرمانشاه
۸-مسئول دفتر روانپزشکی اجتماعی انستینو روانپزشکی تهران
۹ -عضو شورای نویسندگان  دو فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات علوم رفتاری اصفهان
۱۰.عضو شورای علمی نشریه متخصصین،دانشگاه علوم پزشکی ایران
۱۱-عضو کمیته انگ زدایی انجمن روان پزشکان ایران
۱۲- عضو هیئت موسس انجمن ارتقاء بهداشت روان(ابر)
۱۳-عضو شورای نویسندگان مجله تحقیقات علوم رفتاری اصفهان
۱۴-عضو کمیته پیشگیری از خودکشی انجمن روانپزشکان ایران.
۱۵-رییس کمیته پیشگیری از خودکشی انجمن علمی روانپزشکان ایران

                                                         

تالیفات :
۱.    چرا بعضی خودکشی می کنند؟ ، نشر قطره ، تهران ، ۱۳۸۶
۲.    راهنمای انعکاس اخبار خودکشی در رسانه ها ،وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی ،۱۳۸۷
۳.تاریخ روانپزشکی درایران.
گرد اوری دکتر محمد اربابی انتشارات ابن سینا ،فصل تاریخچه روانپزشکی در دانشگاه اصفهان .تهران ۱۳۹۸
گزیده مقالات:
۱-سیدمهدی حسن زاده،قربانعلی اسدالهی.بررسی ادغام خدمات بهداشت روانی درنظام ارایه خدمات اولیه بهداشتی درشبکه شهرضا.دارو ودرمان.شماره مسلسل۱۱۰.سال دهم.اسفند ۱۳۷۱.صفحات-۲۷تا۲۳(نخستین پایلوت طرح ادغام در کشور).

۲.سید مهدی حسن زاده،نگاهی به بیماریهای روانی از دیدگاه فرهنگ مردم، مجله اندیشه ورفتار،شماره ،۱۳سال چهارم۱۳۷۷،صفحات ۶۱-۵۷

۳.سعیدچمن ازادشهری،سیدکاظم ملکوتی،سیدمهدی حسن زاده،افکار خودکشی وسطح کلسترول،مجله روانپزشکی وروانشناسی بالینی ایران شماره پیاپی۳۸-۳۷ تابستان وپائیز ۱۳۸۳،صفحات۱۳۹-۱۳۵

       ۴. سید مهدی حسن زاده ، کاوه علوی ،میر فرهاد قلعه بندی،زهرا یداللهی،بنفشه غرایی ،عباس صادقی کیا ، کیفیت خواب رانندگان دچار تصادفات جاده ای منجر به جرح یا فوت  ، مجله تحقیقات علوم رفتاری اصفهان ،دوره دوم،شماره ۲،سال ۱۳۸۷،صفحات۱۰۶-۹۷
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
۵.بنفشه غرایی ، سید مهدی حسن زاده ژهرا یداللهی،میرفرهاد قلعه بندی،کاوه علوی،شیرین مشیرپور ؛ بررسی سلامت روان و تصادفات جاده ای ، مجله رفاه اجتماعی –سال نهم شماره۳۳ تابستان ۱۳۸۸ صفحات ۱۹۵-۱۸۹

۶.نیلوفر خواجه الدین،سید مهدی حسن زاده ،مرضیه نجومی،الکساندرا فلشمان ،تاثیر مداخله کوتاه مدت پیگیری تلفنی یاحضوری با درمان معمول درپیشگیری از اقدام مجدد به خودکشی:مطالعه دو سر کور،مجله تحقیقات علوم رفتاری اصفهان،شماره ۲،سال ۱۳۸۷،صفحات ۳۹-۳۸

۷-سید مهدی حسن زاده، خاطرهای از کربنات لیتیوم، مجله روانپزشکی وروانشناسی بالینی ایران،سال هجدهم شماره ۲، تابستان ۱۳۹۱ ،صفحه ۱۶۷
 
     ۸ .M.Sadeghi , Arsia Taghava , Gholamreza Mirsepasi ,                      Mehdi Hassanzadeh , How Do Examinees  Think about  role playing of standardized patients in a OSCE setting ? Acad Psychiatry, September-October ۲۰۰۸, ۳۱: ۳۵۸ - ۳۶۲
  ۹ .Alireza Ahmadi, Reza Mohammadi, David C.  Mehdi Hassanzadeh, Schwab Classic philosophy lesson and   preventing self inflicted burn: A call for action, Burns, V ۳۵s, issue Feb. ۲۰۰۹, pages ۱۵۴-۱۵۵
۱۰. Amir Shabany, Mehdi Hassanzadeh et al    , False positive diagnosis of mood disorders in an OSCE setting    .Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences ۲۰۰۹, ۳(۱):۱۵-۱۸
۱۱. Ahmadi A, Mohammadi R, Schwebel DC, Yeganeh N, Hassanzadeh M, Bazargan-Hejazi S. Psychiatric Disorders (Axis I and Axis II) and self-immolation: A case control study in Iran, Journal of Forensic Sci, ۲۰۱۰, ۲:۴۴۵-۴۵۰
۱۲.  Mehdi Hassanzadeh, MD, Niloufar Khajeddin, MD•, Marziyeh Nojomi, MD
Alexandra Fleischmann, MD, Tayebeh Eshrati, MD
Brief Intervention and Contact after Deliberate Self-Harm:
An Iranian Randomized Controlled Trial,
Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences (IJPBS), Volume ۴, Number ۲, Autumn and Winter ۲۰۱۰: ۵-
۱۳.S.Hashemi,S.Sedighi,F.Ramezani,S.M.Hassanzadeh Khansari,N.Khodakarami,Sexual Behavior of Married IranianWomen Attending taleghani Public Health center.
 
                                     
 طرح های پژوهشی :
 
۱.    طرح پژوهشی« برنامه استراتژیک پیشگیری از خودکشی کشور برای ادغام در PHC » به سفارش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، مجری طرح،۱۳۸۷
۲.    بررسی سلامت روان و کیفیت خواب در تصادفات جاده ای کشورباهمکاری انستیتو روانپزشکی تهران و دانشگاه علوم انتظامی ،مجری طرح ،۱۳۸۶
۳.    انجام مطالعات وطراحی مشخصات کلی برنامه اموزش دوره   MPH  با گرایش بهداشت روان،مجری،۱۳۸۶
۴.    پایلوت پروژه  بین المللی پیشگیری از خودکشی سازمان جهانی بهداشت در ایران ،۱۳۸۱مجری طرح.
۵.    توسعه بهداشت روان درمنطقه ۶ تهران با استفاده از الگوی مراقبت های بهداشتی  اولیه.ناظر ۱۳۸۲
۶.    بررسی میزان شیوع اقدام به خودکشی در شهرستان ساوجبلاغ،ناظر ۱۳۸۱
۷.    ادغام بهداشت روان در PHC ،نخستین پایلوت ادغام بهداشت روان در ایران– شهرضا،مجری طرح ،باهمکاری دکتر اسدالهی ، ۱۳۶۷
سرپرستی پایان نامه :

حدود ۴۰ پایان نامه دوره دستیاری پزشکی عمومی وکارشناسی ارشد.
                                                    
نوآوری ها :                               
۱.    تاسیس واحد روانپزشکی اجتماعی در انستیتو روانپزشکی تهران ،۱۳۸۲
۲.     تاسیس واحد روانپزشکی اجتماعی در  مرکز روانپزشکی ایران ، ۱۳۷۶
۳.    همکاراصلی در راه اندازی MPH بهداشت روان برای اولین بار در کشور در انستیتو روانپزشکی تهران ، ۱۳۸۷
۴.    برگزاری اولین سمینار ملی پیشگیری از خودکشی در ایران۱۳۸۷.
۵.    همکاری در پروژه تحقیقاتی بهداشت روان منطقه ۶ تهران.
۶.    همکار اصلی در پروژه بین المللی تحقیقاتی خودکشی سازمان جهانی بهداشت Supre-Miss
۷.    همکار اصلی درپروژه تحقیقاتی "طراحی وتدوین برنامه اموزشی روانپزشکی جامعه نگر برای دستیاران روانپزشکی".
۸.    همکار اصلی در طرح تحقیقاتی OSCE در ایران.

تقدیرنامه ها :

۱.از فرمانده پلیس راه کشور بخاطر تلاش در جهت کاهش کشتار تصادفات جاده ای، ۱۳۸۸.

۲.دو تشویق نامه از وزیر بهداشت در سال ۱۳۸۷،یک مورد به عنوان فعال سلامت روان ویک مورد به دلیل خدمات شایسته در ازمون های بورد تخصصی .
۳.تقدیر نامه از ریاست محترم کل سازمان نظام پزشکی کشور، ۱۳۸۷.
۴.تقدیر نامه از معاونت محترم پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.
 
۵.تقدیر نامه از پروفسورسارتریوس رئیس اسبق اداره بهداشت روان WHOورئیس اسبق انجمن جهانی روان پزشکان.
۶.تقدیرنامه از معاونت بهداشی وزارت بهداشت به عنوان فعال سلامت روان کشور.۱۳۹۷
۷-تقدیر نامه از معاونت بهداشتی وزارت بهداشت در سی امین سالگرد اولین ادغام بهداشت روان درPHCدرکشور۱۳۹۸.

پایان نامه های تخصصی در سال ۱۳۸۷ :
۱.    بررسی ارتباط رضایتمندی شغلی و ویژگیهای شخصیتی از کارکنان شاغل در بیمارستان روانپزشکی ایران ، دکتر عمران داوری نژاد.
۲.    بررسی فراوانی اقدام به خودکشی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیای سیگاری و غیر سیگاری ، دکتر مهشید رابطیان.
۳.    بررسی فراوانی اختلال افسردگی مینور در دانش اموزان دختر دبیرستانهای منطقه ۱۸ تهران ، دکتر علی جهانبانی اردکانی .
۴.    
پایان نامه های تخصصی در سال۱۳۸۹ :
بررسی رابطه خوداگاهی وانتظارات اجتماعی باسلامت روان وافکار خودکشی در زنان،دکتر علی امینی.

پایان نامه های تخصصی سال۱۳۹۰:
۱-    بررسی مقایسه ای سطح سلامت روان پرستاران شاغل در بخش های داخلی با کارمندان بخش ادراری بیمارستان نمازی شیراز،جهت اخذMPHسلامت روان از دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران،دکتر مهرزاد توللی

۲-بررسی میزان افسردگی در اقدام کنندگان به خودکشی درمراجعین به اورژانس های دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سالهای ۱۳۸۹-۱۳۸۸، جهت اخذMPHسلامت روان از دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی، دکتر نوانورافشار
 
بازنشستگی از کار دولتی
در سال ۱۳۹۳


                                                            


 

دفعات مشاهده: 2310 بار   |   دفعات چاپ: 107 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر