دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان - انستیتوروانپزشکی تهران- کارکنان
کارکنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
مسئول دفتر معاون پژوهشی: سودابه طاهری AWT IMAGE research.tip@iums.ac.ir
کارشناس پژوهشی: نغمه منصوری AWT IMAGE mansouri.n@kar.iums.ac.ir
کارشناس پژوهشی: الهه هماوندی Elahe2homa@yahoo.com
کارشناس پژوهشی: آقای محمد شمس مهرآبادی shamsmm2002@gmail.com
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان - انستیتوروانپزشکی تهران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=35.2612.40854.fa
برگشت به اصل مطلب