دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان ( انستیتوروانپزشکی تهران)- معرفی
معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 
 
معاونت پژوهشی :دکتر رضا آرزومندان
رتبه علمی :استادیار
پست الکترونیک : arezoomandan.r[]iums.ac.ir
 جهت دریافت رزومه
اینجا را کلیک کنید .
شرح وظایف معاونت پژوهشی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان ( انستیتوروانپزشکی تهران):
http://iums.ac.ir/find.php?item=35.2613.40107.fa
برگشت به اصل مطلب