دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان ( انستیتوروانپزشکی تهران)- معرفی کمیته
معرفی کمیته

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
        معرفی کمیته

به منظور ارتقای سطح پژوهشی وتقویت روحیه پژوهش در دانشکده، کمیته تحقیقات دانشجویی شکل گرفته است.

فعالیت این کمیته ذیل کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه بوده وهدف آن ایجاد بستر مناسب برای رشد و شکوفایی و اعتلای علمی و پژوهشی دانشجویان وپژوهشگران دانشکده می باشد، توانمند سازی دانشجویان در زمینه پژوهش وحمایت از طرح ها وایده های آنان از دیگر اهداف آن است.

آدرس الکترونیکی:    research.src.tip@iums.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان ( انستیتوروانپزشکی تهران):
http://iums.ac.ir/find.php?item=35.28313.49376.fa
برگشت به اصل مطلب