دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان ( انستیتوروانپزشکی تهران)- اعضای شورای پژوهشی
اعضای شورای پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اعضای شورای پژوهشی
- دکتر رضا آرزومندان
- دکتر سید وحید شریعت
- دکتر عباس رمضانی فرانی
- دکتر محمد باقر صابری زفرقندی
- دکتر محمد کاظم عاطف وحید
 -دکتر پویا فرخ¬نژاد
- دکتر محمود دهقانی
- دکتر مهدی امینی
- دکتر سیده صالحه مرتضوی
- دکتر فهیمه فتحعلی لواسانی
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان ( انستیتوروانپزشکی تهران):
http://iums.ac.ir/find.php?item=35.31703.52357.fa
برگشت به اصل مطلب