دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان ( انستیتوروانپزشکی تهران)- جلسات دفاع
برگزاری جلسه مجازی گزارش دفاع پایان نامه مریم حبیبی دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت روان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/29 | 

جلسه مجازی گزارش دفاع پایان نامه مریم حبیبی خورموجی دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت روان در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران؛ این جلسه روز دوشنبه ۲۹ شهریور ماه سال جاری به صورت مجازی تشکیل گردید.
اساتید راهنما، مشاور و داوران این پایان نامه دکتر نادره معماریان (استادراهنما)، دکتر شهربانو قهاری، دکتر محسن شتی (اساتید مشاور)، دکتر محمدرضا پیرمرادی و دکتر  علی اصغر اصغرنژاد فرید (اساتید داور) بودند.
در این جلسه پایان نامه ای با موضوع «بررسی نقش دو عامل ناامیدی و درد روانی در پیش بینی افکار خودکشی در بازه های زمانی کوتاه» بررسی شد.
خودکشی یکی از علل اصلی مرگ و میر در تمامی گروه های سنی است. مطالعات نظریه- محور، به ویژه در چهارچوب نظریات جدید، که فرآیند تبدیل افکار تا اقدام به خودکشی را مورد بررسی قرار می دهند، به فهم بهتر پدیده ی خودکشی منجر شده است 
با توجه به محدود بودن مطالعات نظریه محور، در ایران و ضرورت انجام مطالعات طولی درحوزه ی خودکشی، مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش دو عامل ناامیدی و درد روانی در پیش بینی افکار خودکشی طی بازه های زمانی کوتاه صورت گرفته است.
نتایج این مطالعه نشان داد که دو متغیر ناامیدی و درد روانی، علی رغم این که در مطالعات زیادی، قدرت پیش بینی آنها در پیش بینی افکار خودکشی تأیید شده، افکار خودکشی را در بازه های زمانی کوتاه پیش بینی نمی‌کنند. یکی از دلایل این امر، متغیر بودن ماهیت افکار خودکشی طی زمان است.

خبرنگار: مریم مهربانی


 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان ( انستیتوروانپزشکی تهران):
http://crtha.iums.ac.ir/find.php?item=35.48401.122408.fa
برگشت به اصل مطلب