دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان - انستیتوروانپزشکی تهران- گروه بهداشت روان
بهداشت روان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۴ | 


 
ردیف عکس نام و نام خانوادگی/رزومه رتبه علمی سمت اجرایی ایمیل


1
دکتر سید وحید شریعت دانشیار مدیر گروه بهداشت روان دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان shariat.viums.ac.ir


2
دکتر قهاری استادیار عضو هیئت علمی دانشکده علوم
رفتاری وسلامت روان
Ghahhari.shiums.ac.ir


3
دکترمعماریان استادیار عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری وسلامت روان memaryan.niums.ac.ir


4
  دکتر لطفی استادیار معاون آموزشی و معاون پژوهشی گروه سلامت روان Lotfi.moiums.ac.ir5
 
دکتر مرتضی ناصر بخت استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه
علوم پزشکی ایران
naserbakht.m iums.ac.ir


6
دکتر احمد حاجبی دانشیار
 عضو هیات علمی دانشگاه
    علوم پزشکی ایران
hajebi.ahmad gmail.com


7
دکتر لیلا قالیچی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه
    علوم پزشکی ایران
 ghalichi.liums.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان - انستیتوروانپزشکی تهران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=35.5198.59431.fa
برگشت به اصل مطلب