دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان ( انستیتوروانپزشکی تهران)- فعالیتهای حوزه حراست
فعالیتهای حوزه حراست

حذف تصاویر و رنگ‌ها
فعالیت های حوزه حراست

حفاظت فیزیکی
حفاظت پرسنلی
حفاظت اسناد و مدارک
حفاظت فناوری اطلاعات و ارتباطات
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان ( انستیتوروانپزشکی تهران):
http://iums.ac.ir/find.php?item=35.7749.40988.fa
برگشت به اصل مطلب