دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان ( انستیتوروانپزشکی تهران)- معرفی
معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
معاون اداری مالی :دکتر فرزاد قضایی پور ابرقویی
 تخصص : پزشکی عمومی
پست الکترونیک :ghazaeipour.f[]iums.ac.ir
  جهت دریافت رزومه
اینجا را کلیک کنید .
شماره تماس:۶۳۴۷۱۲۶۱
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان ( انستیتوروانپزشکی تهران):
http://iums.ac.ir/find.php?item=35.7866.43864.fa
برگشت به اصل مطلب